Met oog voor een brede impact:

Omgevingsmonitoring in verband met dijkversterking Waddenzeedijk Texel 

Nederland gaat potentieel gebukt onder de effecten van een stijgende zeespiegel. Om die reden worden op veel plekken de dijken versterkt. Werkzaamheden waarbij het hebben van een ‘oog’ voor de omgeving voorwaardelijk is. Het zijn opdrachten waarbij je niet voorbij mag gaan aan de grote impact op mens en omgeving, en de belangen die daaruit voortvloeien voor een opdrachtgever. Niels van Maaren (Bouwadvies van Maaren) vertelt over dit bijzondere project.

De heersende problematiek in Nederland rondom het wereldwijd stijgen van de zeespiegel, zorgt ervoor dat het versterken van de dijken hoog op de agenda staat. Zo ook de Waddenzeedijk op Texel, die niet meer voldeed aan de wettelijke veiligheidseisen. Op verschillende plaatsen was de dijk niet hoog genoeg, onvoldoende stabiel en was de bekleding niet sterk genoeg. Daarom ontstond de opdracht om ongeveer 14 kilometer van de dijk te verhogen en te versterken. “Vanaf 2016 zijn wij bij dit project betrokken geweest; de werkzaamheden zijn onlangs geëindigd. In het kader van deze risicovolle werkzaamheden hebben wij zowel bouwkundige als civiele opnames uitgevoerd”, aldus Niels.

Een helder beeld scheppen

Vanuit de opdrachtgever ging de wens verder dan een goede dijkverhoging. Niels: “Natuurlijk lag het belang bij een sterke, duurzame dijk voor ‘droge voeten’ op de lange termijn. Maar, net zo belangrijk hierbij was het beperken van mogelijke schade aan de omgeving. Daarom zijn wij ingehuurd voor bouwkundige en infrastructurele (voor)opnames, om zo goed mogelijk vast te stellen wat het – mogelijk schadelijke – effect van de werkzaamheden zou zijn. Schade tijdens het project kan bijvoorbeeld ontstaan aan wegdek en gebouwen door zwaar verkeer.”

“De stijging van de zeespiegel is een feit. De overheid zal het dan ook de komende jaren als haar plicht zien om onze (zee)dijken te versterken en de droge voeten van Nederland te borgen. Hierbij is het regelmatig zo dat je te maken hebt met een omgeving waar mensen wonen en waar de natuur haar gang gaat. Bij projecten waarbij er mogelijk schade wordt toegevoegd aan deze omgeving, proberen wij dit vanuit onze filosofie en vakkennis op te nemen en te monitoren. En de omgeving en opdrachtgever te ontzorgen.”

Oog voor de toekomst van mens en maatschappij

“Via een nauwkeurige feitenrapportage van onze opname-inspecteur hebben wij zorg gedragen voor het in kaart brengen van eventuele schade aan de omgeving. Zeer belangrijke informatie, voor zowel de opdrachtgever als de mensen die er wonen. Voor alle partijen is een zo volledig mogelijk inzicht van belang om achteraf discussie te voorkomen. Daarom heeft de opdrachtgever ook gekozen voor een kwalitatieve opname om de risico’s van dit project zo helder mogelijk in beeld te krijgen. Ook met het oog op de bewoners in de omgeving en wat hen bezighoudt; welke emoties en vraagtekens spelen er, enz.” Dankzij deze combinatie aan expertise en oog voor mogelijke impact, is er niet alleen vanuit technisch bouwkundig perspectief gezorgd dat Texel in de toekomst goed is beschermd is tegen hoogwater; de Tesselaars kunnen zo ook met een goed gevoel blijven wonen en werken op hun eiland.

Ontzorgen van opdrachtgever en omgeving

Bij opdrachten als deze is het dus niet alleen noodzakelijk om een bijdrage in de bouw te leveren, zoals een dijkversterking waardoor grote problemen voorkomen kunnen worden, maar net zo belangrijk om te focussen op een zorgplicht vanuit de opdrachtgever richting mens en maatschappij. “De afgelopen jaren hebben we samen de zorg gedragen voor een veilige omgeving voor mens, natuur en maatschappij, maar tevens voor de aannemer die daar jarenlang dagelijks direct te maken heeft die omgeving. Een goede (voor)opname is dan het eerste signaal van kundig bouwen. Een signaal, dat wat wij doen zo goed mogelijk, toekomstbestendig en met zo weinig mogelijk -of beheersbare – schade tot stand komt. Omdat we werken vanuit deze overtuiging en expertise, zijn we in de toekomst in staat om op meer plekken en bij meer projecten een werkzaam oog te hebben voor alle betrokkenen”, vertelt Niels.